Your search results

Klub Inwestora od A do Z

Opublikowano przez Mateusz Globly.eu w 18 czerwca 2022
0

Klub Inwestora Globly nie jest tym samym, czym kluby działające w rozumieniu polskiej ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z 29 lipca 2005 roku. My nie obracamy instrumentami finansowymi. Jednak w obrębie Klubu Globly chcemy również integrować sieć różnych Klubów Inwestycyjnych. Dzięki temu uzyskujemy synergię wymiany doświadczeń, wiedzy i możliwości.

Działamy podobnie, jak niektóre nieformalne kluby zrzeszające przedsiębiorców czy też studentów kierunków ekonomicznych. Dla Członków naszego nieformalnego Klubu mamy sporo cennej wiedzy, wymiany doświadczeń oraz szereg korzyści. Na końcu wpisu znajdziecie link do Klubu Inwestorów Globly.

Tymczasem przedstawiamy kilka informacji na temat Klubów Inwestora w tradycyjnym rozumieniu.

Zacznijmy od podstaw.

Inwestowanie pieniędzy to bardzo specyficzne zajęcie. Wymaga czasu, umiejętności i przede wszystkim doświadczenia. Rynkowa gra popytu i podaży nie jest jedynie czystą statystyką, wymaga pełnego zaangażowania umysłu i psychiki. W pewnym sensie przypomina sport – maraton lub bieg długodystansowy. Dla wielu osób ta perspektywa może wydawać się bardzo trudna i ciężka. Jednocześnie nikt nie powiedział, że tę drogę trzeba pokonywać samotnie. Można korzystać z pomocy innych osób, mentorów lub inwestorów, którzy posiadają inny punkt widzenia. Właśnie w tym celu powstał Klub inwestora – instytucja wspierająca ludzi rozpoczynających przygodę w świecie finansów. 

Co to jest Klub Inwestora? 

Klub Inwestora

Mianem klubu określa się stowarzyszenie skupiające osoby, posiadające podobne pasje i zainteresowania. Tak samo jest w przypadku kupowania instrumentów na rynkach finansowych. Osoby fizyczne, które chcą wspólnie inwestować pieniądze, mogą zrzeszać się w ramach organizacji, działającej na jasnych i przejrzystych zasadach.  

Klub inwestora, poza wspólnym inwestowaniem, daje swoim uczestnikom wiele korzyści: 

 • umożliwia wymianę doświadczeń między osobami, które znajdują się na różnym poziomie doświadczenia. Pozwala to mniej zaznajomionym poznawać lepsze metody wybierania i kupowania spółek. Z kolei mentorzy mogą odświeżyć i utrwalić posiadaną wiedzę oraz ją weryfikować, 
 • nabywanie wiedzy na temat funkcjonowania rynków finansowych – kluby mogą organizować szkolenia oraz spotkania z profesjonalistami. Dzięki temu można czerpać informacje bezpośrednio od instytucjonalnych uczestników rynków kapitałowych. Wzbogaca to członków klubu o wiedzę na temat motywacji dużych instytucji, które mocno wpływają na ceny notowań, 
 • dzięki inwestowaniu w zorganizowany sposób, kluby mogą uzyskiwać od domów maklerskich i pośredników lepsze warunki do handlu oraz korzystać z ich pomocy. 

W końcu stowarzyszenia i kluby mogą korzystać z pomocy prawa, wpływać na kulturę inwestycyjną i szerzyć dobre praktyki wśród osób lokujących kapitał. Mogą także podnosić poziom wiedzy ekonomicznej w społeczeństwie i wpływać na opinię publiczną. 

W Klubie Inwestorów Globly korzyści dla Członków są podobne do tych, które oferują tradycyjne kluby. W naszym przypadku Członkowie również mają dostęp do wiedzy i doświadczeń innych Klubowiczów i mentorów, a mentorzy mają ciągły dostęp do perspektywy nowych Członków.

Dzięki temu, że tworzymy społeczność, uzyskujemy lepsze warunki w przypadku szeregu usług, np. kancelarii adwokackich, wynajmu apartamentu, remontu nieruchomości w Hiszpanii. Ponadto możemy w obrębie społeczności zaproponować grupowy zakup nieruchomości.

W ten sposób osoby dysponujące kapitałem 50.000€ mogą mieć dostęp do inwestycji w nieruchomość za 250.000€, na którą „składa się” 5 Klubowiczów.

Klub Inwestora – jak to się zaczęło?

Klub Inwestora - zarys historyczny

Sama idea zrzeszania się w celu wspólnego zarabiania na rynku narodziła się pod koniec XIX wieku w USA. Jednocześnie musiało minąć kilkadziesiąt lat, zanim pomysł doczekał się realizacji. 

Pierwszy klub inwestora powstał jako odpowiedź na doświadczenia z wielkiej depresji w latach 30. XX wieku. Na skutek potężnego kryzysu ekonomicznego i zapaści na rynkach kapitałowych ludzie zrozumieli, że razem mogą łatwiej pokonać problemy. Dzięki temu mogli w bardziej bezpieczny i racjonalny sposób lokować własne oszczędności. Możliwość dywersyfikacji i inwestowania pieniędzy pomiędzy różne aktywa i członków klubu skutecznie zmniejszała ryzyko. 

Pierwszym klubem był ten założony przez Georga A Nicolsona w Detroit, w 1939 roku. Z czasem podobne instytucje zaczęły powstawać w innych amerykańskich miastach. W 1951 roku powołano organizację, która skupiała kluby inwestora. NAIC, czyli National Association Corporation. Niespełna 20 lat później, podobne kluby powstały w Europie Zachodniej – głównie we Francji.  

Obecnie podobne kluby działają we wszystkich państwach, które posiadają zorganizowany obrót papierami wartościowymi. Należy do nich także Polska, która po transformacji ustrojowej wznowiła działalność rynku kapitałowego. 

Kluby Inwestora na Świecie 

Mają reprezentację w postaci międzynarodowej organizacji WFIC. Jest to Światowa Federacja Klubów Inwestorskich, która gromadzi kluby z ponad 20 krajów na całym świecie. Informacje na temat poszczególnych klubów i ich liczba nie są często badane w Polsce, najbardziej aktualne dane pochodzą sprzed 20 lat. 

Zgodnie z nimi co drugi klub inwestora znajdował się w Stanach Zjednoczonych. Wynika to przede wszystkim z poziomu rozwoju rynków finansowych. Ponad 80 % kapitalizacji wszystkich giełd na świecie przypada na rynek amerykański. W 2002 roku w NAIC znajdowało się 28 tysięcy klubów. Jednocześnie amerykańskie organizacje zrzeszające inwestorów posiadały 32 tysiące stron internetowych i miały pół miliona członków. 

Pozostałe kluby znajdowały się głównie w krajach Europy Zachodniej: 

 • we Francji w 2003 roku działało 17 tysięcy klubów, do których należało 250 tysięcy członków. Średnia wartość portfela inwestycyjnego wynosiła 200 tysięcy euro, 
 • Wielka Brytania – 10 tysięcy organizacji w 2002 roku, 
 • Niemcy – 6500 klubów, 
 • Belgia – 450 stowarzyszeń. 

W 2002 roku szacowana liczba klubów wynosiła ponad 66 tysięcy i liczyła ponad 1 milion członków. Obecnie można ostrożnie domniemywać, że istnieje nawet 100 tysięcy klubów, zrzeszających kilka milionów inwestorów. 

Kluby Inwestora w Polsce 

W Polsce pierwszy klub inwestora został założony dzięki inicjatywie Fundacji Upowszechniania Akcjonariatu (FUA). Dzięki zaangażowaniu tej organizacji, w 2001 roku powstało 5 klubów. Liczyły od 11 do 22 członków. Fundacja zajęła się prawną reprezentacją stowarzyszeń, które mogły skupić się na działalności inwestycyjnej i edukacyjnej.  

Kluby powstały w formie spółek komandytowych, których komplementariuszem, czyli głównym wspólnikiem została FUA. Udziałowcami, ponoszącymi odpowiedzialność za zobowiązania spółek zostały osoby fizyczne – członkowie klubów. Ten udział był ograniczony do sumy komandytowej – w tym wypadku było to 100 zł. 

Kluby miały obowiązek comiesięcznego wpłacania określonego aportu pieniężnego. Ich okres działalności był przewidziany na co najmniej 2 lata. Niestety, ale na skutek zmian w ustawie o ZUS kluby w formie spółek zostały rozwiązane. Głównym powodem tej decyzji był obowiązek zapłaty 600 zł ubezpieczenia społecznego przez każdego członka. 

Stowarzyszenie inwestorów indywidualnych 

Obecnie najbardziej znaną organizacją, która zrzesza inwestorów w Polsce, jest Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII). Ten najliczniejszy klub inwestora powstał w 1999 roku i skupia obecnie 13 tysięcy członków. Ma formę organizacji pożytku publicznego i sam jest uczestnikiem światowej federacji WFIC oraz europejskiej organizacji EuroFinuse. 

SII pełni ważną rolę w środowisku polskich inwestorów. Urządza najważniejsze konferencje na temat lokowania pieniędzy na rynkach kapitałowych – WallStreet czy Profesjonalny Inwestor. Analitycy stowarzyszenia regularnie publikują wartościowe raporty na temat rynku, funkcjonowania spółek czy ryzyka panującego w danym sektorze. Członkowie organizacji zajmują się budowaniem portfela inwestycyjnego i jego zarządzaniem. Stowarzyszenie pełni też inne, nie mniej ważne funkcje: 

 • chroni prawa inwestorów, stara się interweniować w sporach pomiędzy nimi a brokerami, Urzędem Skarbowym lub innymi instytucjami finansowymi, 
 • bierze udział w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy, 
 • ma wpływ na inicjatywy ustawodawcze, 
 • prowadzi działalność edukacyjną – organizuje liczne szkolenia, analizy giełdowe i wydawnictwa na temat rynków kapitałowych. 

Kto może założyć klub inwestora? 

Na temat podobnych organizacji w Polsce nie ma zbyt wiele informacji. Dużo częściej można spotkać nieformalne kluby lub koła naukowe, działające na różnych uczelniach. W przestrzeni publicznej funkcjonują też różne firmy, które prowadzą działalność inwestycyjną, jednak ich poziom reputacji jest mocno dyskusyjny.  

Pojęcie klubu inwestora istnieje w ustawie o obrocie instrumentami z 29 lipca 2005 roku. Zgodnie z nią klub inwestora mogą założyć: 

 • osoby fizyczne obdarzone pełną zdolnością do czynności prawnych, 
 • do klubu może należeć od 3 do 20 osób, 
 • maksymalny aport członka może wynieść 20 tysięcy złotych w ciągu roku. 

Członkowie klubu nie mogą też należeć do innych, podobnych organizacji i zobowiązują się do wspólnego inwestowania w oparciu o zgromadzony wspólnie kapitał. 

Klub Inwestora Globly

Na początku wpisu wspomnieliśmy, że Klub Inwestorów Globly nie jest Klubem w rozumieniu ustawy z 29 lipca 2005 roku. Jednym z powodów jest to, że w Klubie Globly nie obracamy instrumentami finansowymi. Jednak w obrębie Klubu Globly chcemy integrować sieć różnych Klubów Inwestycyjnych. Dzięki temu uzyskujemy synergię wymiany doświadczeń, wiedzy i możliwości.

Kliknij poniżej i poznaj Klub Inwestorów Globly. Dołącz i uzyskaj dostęp do 9+ korzyści.

Porównaj oferty